Service plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8

17ม.ค.66 นพ.วิสิษฐ์ วิจิตรโกสุม ประธานService plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี และคณะกรรมการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลังระบบบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลนครพนม
โดยนพ.จรุงธรรม ขันตี รองผอ.ด้านการแพทย์ นางณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิบฐ์ หัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายการชี้แจงกรอบการพัฒนาService plan ปี 2566-2568 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่