รพ.นครพนมเตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 7 เม.ย.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
ตรวจติดตาม กำกับงาน การเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ซึ่งจะดำเนินการให้บริการฉีดครั้งแรกในวันที่ 8-9 เม.ย.2564 นี้ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

ประชุมเตรียมจัดทำแผนและแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 มี.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำแผนและแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์กรแพทย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สสอ.เมืองนครพนม งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ งานเวชระเบียน และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบแผนการจัดการและแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แบบบูรณาการความร่วมมือสหสาขาวิชาชีพ คปสอ.เมืองนครพนม การจัดเตรียมทำร่างคำสั่งคณะทำงานการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) คปสอ.เมืองนครพนม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
📍 8 ขั้นตอน บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ใช้เวลา 5-7นาที เฝ้าสังเกตอาการ 30นาที
📍 ก่อนรับบริการ : คัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ
จุดที่1 ลงทะเบียนทำบัตร
จุดที่2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
จุดที่ 4 นั่งรอฉีดวัคซีน
จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 6 นั่งพักสังเกตอาการ 30นาที สแกน line official account (ไลน์ หมอพร้อม)
จุดที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน ผู้รับวัคซีนจะได้รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
จุดที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (ไลน์DA หมอพร้อม)
📱ไลน์DA หมอพร้อม - ใช้สำหรับติดตามการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30วัน - แจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 -รับใบยืยยันการฉีดวัคซีน

ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค

สสจ.นครพนมร่วมกับรพ.นครพนม จัดอบรมหลักสูตร" ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐิ์ยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศกรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 80คน
Cr ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สสจ.นพ.

การบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้อำนวยการรพ.นครพนม และรองผอ.ด้านการแพทย์ ร่วมประชุมสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 รับทราบนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมประชุมประชุมสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริหารจัดการฉีดวัดซีนโควิด-19 วางแผนการกระจายฉีดวัคซีนระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยสนับสนุนรัฐบาลให้มั่นใจและเตรียมการวางแผนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงค์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้บริหารสาธารณสุข ทั่วประเทศกว่า 400คน ณ โรงแรมดิอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Cr.ภาพและข่าว : สำนักสารนิเทศ สธ./ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษารพ.นพ. /นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ