ประชุมบูรณาการความร่วมมือเตรียมจัดสร้าง Community Isolation( CI )

ประชุมบูรณาการความร่วมมือเตรียมจัดสร้าง Community Isolation( CI ) รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตอำเภอเมืองนครพนม
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอเมืองนครพนม ทพ.สุรจิตร คูสกุล รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผอ.ด้านการพยาบาล นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขอำเภอเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลนครพนม คณะทำงาน PCU เทศบาลเมืองนครพนม คณะทำงานรพ.สต.หนองญาติ คณะทำงานเทศบาลตำบลหนองญาติ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือ ปรึกษาหารือ วางแนวทางการดำเนินงานและสำรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ สำหรับเตรียมการจัดเป็น Community Isolation (CI) เพื่อรองรับระบบการดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในเขตอำเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว)ที่ยังอยู่ในระยะรอเตียงและกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)
CR: ภาพ : ตั้ม สุดาภรณ์ วสค.รพ.นพ.

โครงการโรคหัวใจ(STEMI)สัญจร จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 สสจ.นครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดโครงการโรคหัวใจ(STEMI)สัญจร จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ เขตใต้ ประกอบด้วยธาตุพนม เรณูนคร วังยาง ปลาปาก นาแก ลดการรอคอย ลดความแออัด ลดอัตราการตายในผู้ป่วยโรคหัวใจ (STEMI)
โดยโครงการนี้ในส่วนของบุคลากรจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ประกอบด้วยแพทย์ 7คน พยาบาล 21คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชาการเชิงปฏิบัติการ โดย นายแพทย์ธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและวิทยากรจากหอผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพนม และงานความคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.นครพนม
และในส่วนผู้ป่วยได้รับคิวการตรวจรักษาที่รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคอยนาน ซึ่งคิวการตรวจECHO หัวใจในผู้ป่วยโรคขึ้นทะเบียนไว้ที่โรงพยาบาลนครพนมมี จำนวน 120 ราย นัดหมายรอตรวจECHO หัวใจยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผลการดำเนินงานโครงการ มีผู้รับบริการ 18 ราย ผลตรวจ ECHO ปกติ จำนวน 11ราย ส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาลศูนย์สกลนคร จำนวน 3ราย และส่งต่อไปรับการตรวจซ้ำที่ โรงพยาบาลนครพนม 4 ราย
Cr.ภาพข่าว ข้อมูลจากงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.นครพนม

ส่งกำลังแรงใจ

นักรบชุดขาวไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 พ.ค.2564 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมส่ง
บุคลากรสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากโรงพยาบาลนครพนม เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ทีมนักรบชุดขาวประกอบด้วย 1. นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง อายุรแพทย์ 2. นางสาวจิราวรรณ สันติเสวี เภสัชกร 3.นางบุญรอง ยามแย้ม พยาบาลวิชาชีพ 4.นางจิรัชญา ฤทธิกรรณ พยาบาลวิชาชีพ 5.นางสาวช้องนาง สุวรรณราช พยาบาลวิชาชีพ 6.นายปริญญา ดวงมณี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) 7.นายพัฒนพล โกพล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา รพ.นครพนม ไปปฏิบัติราชการดูแลผู้ป่วย ณโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.2564 -10 มิถุนายน 2564