วันที่ 18 ธ.ค.2561 เวลา 14.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและ นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMER ONE ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม