ด้วยวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การส้วมโลก (World Toilet Organization) กำหนดให้เป็นวันส้วมโลก เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส้วมทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนชาวโลก มีสุขอนามัยในการใช้ห้องส้วมตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนชาวโลกพยายามปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีสุขอนามัยมากขึ้น
โดยนายแพทย์.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ภายใต้หัวข้อ “ ส้วมครบวงจร ...เสียงสะท้อนธรรมชาติ ( When Nature Calls ) ที่อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.นครพนม
นพ.ยุทธชัย ตริสกุล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายรณรงค์ “ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ (When Nature calls) ” เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมและจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่แหล่งกำเนิด ตลอดจนการนำสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหาร หนอนพยาธิและปัญหาทุพโภชนาการ รวมทั้งการดูแลส้วมของตนเองที่บ้านและส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS (Healthey สะอาด Accessibility เพียงพอและ Safety ปลอดภัย ) 
ด้านนพ.ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กล่าวว่า โรงพยาบาลนครพนมได้ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS โดยจัดให้มีส้วมบริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการมากกว่า 100 ห้อง ภายในตึกผู้ป่วย มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดวันละ 2 เวลา เช้า – เย็น อาคารผู้ป่วยนอก วันละ 3เวลา เช้า - เที่ยง - เย็น แต่ก็พบปัญหาเรื่องความสะอาด อุปกรณ์ในห้องน้ำชำรุดแตกหักเนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำวิธีการใช้ห้องส้วมดังนี้ 1.อย่าเหยียบบนโถนั่งชักโครกเพราะจะทำให้ฝาชักโครกแตกหักเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 2. ห้ามทิ้งกระดาษชำระ ผ้าอนามัย เศษอาหารหรือสิ่งอื่นใด ลงในโถส้วม เพราะทำให้เกิดปัญหาส้วมอุดตันและทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดเสียหาย 3.การล้างมือ ล้างเท้าในห้องน้ำควรเปิดน้ำเบาๆ เพื่อไม่ให้น้ำสกปรกกระเด็นเปียกเลอะเทอะกระจายไปทั่วพื้นและผนัง 4.ราดน้ำหรือกดน้ำล้างอุจจาระ ปัสสาวะทุกครั้งหลังการใช้ส้วม 5.ไม่ควรสูบบุหรี่ในห้องน้ำ 6.ล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ห้องน้ำห้องส้วม
และเนื่องในสัปดาห์รณรงค์”วันส้วมโลก”2561 นี้ ขอเชิญชวนประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ส้วมให้ถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันไม่ให้ส้วมเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งส้วมสาธารณะและส้วมที่บ้าน