อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-intern 2565

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
พญ. ณัฐริกา ลาภสาร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ชลธีร์ ทิพย์ประพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นพ. ธีรวัฒน์ มงคล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
พญ.  เพชรรัตน์  เทือกตาทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  ศรายุศ  เหล่าใหญ่ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ.  เกศราพร  หล้าก่ำ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  พีรพงษ์  ภู่น้อย นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  พิเชษฐา  ยรรยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นพ.  ชยธร  วรหาร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ.  หทัยรัตน์  รักพานิช นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  เอกพล  ไชยยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  ภัทรพงษ์พันธ์  วัฒนพล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  สุรวิชญ์ วรรณศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern