อาชีวเวชกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย เกรียงไกร ประเสริฐ นายแพทย์เชียวชาญ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน(สุขภาพจิตชุมชน)
นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากุล นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์)
นางสาว กัลยาณี หงษาวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ทั่วไป