อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-ทันตกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตําแหน่ง แผนก
นาย สุรจิตร คูสกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ทันตกรรม
น.ส. ภาราณี สกุลคู ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ  ทันตกรรม
นาย อวิรุทธ์ ดาวราย  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. จุฑามาส เดียวตระกูล  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. โจมา แสงแก้ว  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. ภัทริน โพธิสมภรณ์  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
นาง สุนิสา เลิศศิริรักษ์  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
นาย ปวีร์  กาวิละ  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. เพ็ญศิริ  สมศรี  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
นาย ศตวรรษ  มานพพันธ์  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. รติรัตน์  ธนพิชญ์พงษ์  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. กันตพร แก้วชมภู  ทันตแพทย์ชํานาญการ  ทันตกรรม
น.ส. พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตกรรม
น.ส. ชณัฐธนา จันทวรินทร์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตกรรม
น.ส. ฐิตา พุทธวงศ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตกรรม
นาย ตะวัน อักษรครบุรี  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตกรรม
นาย เพิ่มศักดิ์ พรอรรถพันธ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตกรรม