อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-กุมารเวช

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นางสาว ชรินพร พนาอรุณวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม
นางสาว งามจิตร นิลวัชรารัง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชกรรม
นาย ปภพ เหมือนเผ่าพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กุมารเวชกรรม
นางสาว กนกกาญจน์ แก่นแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ กุมารเวชกรรม
นางสาว ธัญลักษมณ์ ผะวัน นายแพทย์ชำนาญการ กุมารเวชกรรม