อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-จิตแพทย์

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
นางสาว ดุจอรุณ ลิ่มสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น