อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-พยาธิวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย ปรเมศวร์ ขอขจายเกียรติ นายแพทย์ พยาธิวิทยา