อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-รังสี

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย จรุงธรรม ขันตี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสี
นางสาว สายสุนี ภูมิวิชชุเวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ รังสี