อาชีวเวชกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย เกรียงไกร ประเสริฐ นายแพทย์เชียวชาญ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน(สุขภาพจิตชุมชน)
นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากุล นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์)
นางสาว กัลยาณี หงษาวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ทั่วไป

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-intern 2565

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
พญ. ณัฐริกา ลาภสาร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ชลธีร์ ทิพย์ประพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นพ. ธีรวัฒน์ มงคล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
พญ.  เพชรรัตน์  เทือกตาทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  ศรายุศ  เหล่าใหญ่ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ.  เกศราพร  หล้าก่ำ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  พีรพงษ์  ภู่น้อย นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  พิเชษฐา  ยรรยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นพ.  ชยธร  วรหาร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ.  หทัยรัตน์  รักพานิช นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  เอกพล  ไชยยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  ภัทรพงษ์พันธ์  วัฒนพล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  สุรวิชญ์ วรรณศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern

20 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 25 สิงหาคม 2564)

29 กันยายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

29 กันยายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

6 ส.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ (งบประมาณ 3,479,911.00 บาท))