อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-เวชกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เวชกรรม
นางสาว ขนิษฐา วารี นายแพทย์ชำนาญการ เวชกรรม