อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-intern

 

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
นาย กิตติวัฒน์ รัชโน นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย วิชยา สัตยาวุฒิพงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นางสาว สมิตา รังสรรค์นิเวศน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นางสาว อศัลยา เพียรเวช นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย สันติภาพ ลำภา นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นางสาว พรนภัส  โกนธีรากูล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย กิตติคุณ ธวัชวิเชียร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย ปัฐเมศวร์ บุญทวี นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย วิชญ์ภาส คูสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นางสาว จิราภรณ์ เรืองสุวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นางสาว อรุณี เจริญกิจมงคล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นางสาว รุจรวี แสนยอดคำ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย ประกฤษฎ์ กฤษณาวารุณ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย ธนกฤต ซอฐานานุศักดิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นาย ไตรรัตน์ คงสวัสดิ์ นายแพทย์ Intern