อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-ศัลยกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย ธวัช จันแดง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรม
นาย ยุทธพงศ์ บรรจงศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรม
นาย สุภวุฒิ ภูมี นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม
นางสาว นทวรรณ หุ่นพยนต์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม
นางสาว วิญญรูป รายยวา นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม
นาย ไตรรัตน์ ชุนศิริทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม
นาย วรวิทย์ ไชยสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม
นางสาว ประภาพร อุเทศพรรัตนกุล นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม(เด็ก)
นาย ณัฐวุฒิ หงส์กาญจนกุล นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรม(ตกแต่ง)
นาย สราวุธ แสวงดี นายแพทย์ปฏิบัติการ ศัลยกรรม(ประสาท)
นาย มนตรี เกียรติจานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูก
นาย ทศพล นุตตะรังค์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูก
นาย ศุภฉัตร เจียมอมรรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูก
นางสาว จิตติมา วงศ์ศรียา นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมกระดูก
นาย ไพรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นาย นภดล เนาวนิตบำรุง นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ