อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-อายุรกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
นาย กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรกรรม  
นาย พงศ์ธร วงศ์สวรรค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรกรรม  
นางสาว สุรธินีย์ คูสกุลวัฒน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรกรรม
นาย ณรงค์เดช บุตรวร นายแพทย์ชำนาญการ อายุรกรรม
นาย โฆษิต ตั้งธำรงธนวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ อายุรกรรม(ประสาท)  
นางสาว จุฬารัตน์ บุญทศ นายแพทย์ชำนาญการ อายุรกรรม(โรคไต)  
นาย ธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร นายแพทย์ชำนาญการ อายุรกรรม(หัวใจ)
นาย กฤษณ์ พิณเนียม นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ทั่วไป  
นาย รัชต เตชะวิจิตรชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์ทั่วไป  
นาง กฤติยา วนิชจิวพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ทั่วไป  
นาย เกรียงไกร ประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ แพทย์ทั่วไป  
นางสาว กัลยาณี หงษาวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ทั่วไป  
นางสาว ฐิตา ทวีกุล นายแพทย์ชำนาญการ ผิวหนัง