อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-intern 2564

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
พญ. กานต์สิริ คงณัฐเศรษฐ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ทัศน์พล เจริญรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ธีรธวัช ศรัทธาพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ธีระพงษ์ สุธรรม นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. อภิชัย กวียานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. นิติพงศ์ คำดี นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ. พัชราภรณ์ ดวงมาลา นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ. พีรดา กำสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ. วราพรรณ เสนจันทร์ฒิชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ศิวกร จึงตระกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. สร่างศัลย์ ยตะโคตร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ. สุดารัตน์ แสงสุวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ. อภิสรา เจริญวารีกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. อภิสิทธิ์ ชมภูโคตร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ. อรณิชา มณีรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern