อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-วิสัญญี

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นางสาว ทอปัด พงศ์พิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิสัญญี
นางสาว พิมพิศา โกนธีรากูล นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี
นางสาว พรทิวา จันทรเสนา นายแพทย์ชำนาญการ วิสัญญี