วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
แห่งอนุภูมิภาคอินโดจีน ในปี พ.ศ. 2560

The Medical Hub Of Indochina Sub Region

 

 พันธกิจ (MISSION)

1. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ ด้วยมาตราฐานระดับสากล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บนฐานธรรมภิบาล
3. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพถึงระดับอนุภูมิภาคอินโดจีน
4. พัฒนาสมรรถนะ และสร้างความผาสุขของบุคลากร
5.ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

ทำงานเป็นทีม  ทุกคนมีคุณค่า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง