ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รก.ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่าย ได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 100คน
โดย นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวต้อนรับว่า “ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่าน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม” นี้เป็นโครงการความร่วมมือแบบภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสกลนคร ที่ร่วมมือกันจัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ “ทศวรรษกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และพัฒนาศักยภาพสมรรถนะทีมศัลยแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาให้มีมาตรฐาน คุณภาพบริการที่ดี ”
การประชุมในครั้งนี้ จัดให้มีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็น การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม ผู้ร่วมเสวนาได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รก.ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นายประทีป ฤทธิกุล (อดีตรองผวจ.นครพนม) คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
จากนั้นเป็นบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ภาพรวมการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และหัวข้อ “การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี/ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลสกลนคร/การระบายน้ำดีด้วยการใส่สายระบายทางหน้าท้อง (PTBD) และการระบายน้ำดีด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี (ERCP)” โดยคณะวิทยากร ได้แก่ อาจารย์นพ.ภูวนัย สาคัมภีร์ อาจารย์นพ.นิสิต ตงศิริ อาจารย์นพ.อนุชา อาฮูยา และ ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ หัวข้อ “การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีด้วยภาพถ่ายทางรังสี/การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี/การประเมินและจัดการทางวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี/แนวทางการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในปัจจุบัน (Current world guidelines) เทคโนโลยีและเครื่องมือ สำหรับการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี โดย คณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ พรหมศร อาจารย์.นพ.วศิน ธนสุกาญจน์ อาจารย์พญ.สุกัญญา ภักดีสงคราม/อาจารย์นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว และ อาจารย์นพ.รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า
21 ธ.ค. 64 ประชุมปฏิบัติการผ่าตัดสาธิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี PTBD/ERCP Demonstration และ Hepatectomy Demonstration ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 3 โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนเสมือนจริงผ่านทางระบบกล้องทีวี ถ่ายทอดสัญญาณมายังห้องประชุม ชั้น 4 อาคารผ่าตัด
22 ธ.ค.64ประชุมสรุปการเยี่ยมประเมินผลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพนม
โอกาสนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มอบเงินเป็นกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 100,000บาท
***********************
ภาพ/ข่าว: วัลประภา นวลงาม