โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดนครพนม กิจกรรมด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 8 มี.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพนมรับผิดชอบดำเนินงาน กิจกรรมด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยตรวจคัดกรองวัณโรค เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิก 100% เพื่อให้ผู้ตัองขังเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการพื้นฐานอื่นๆที่ควรได้รับ
โอกาสนี้ นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนมและคณะข้าราชการเรือนจำกลางนครพนม ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กล่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม และผู้ต้องขัง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลาพระเทพวรมุนี เรือนจำกลางนครพนม จ.นครพนม