ชาวโรงพยาบาลนครพนม ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

ชาวโรงพยาบาลนครพนม ยินดีต้อนรับ คนดี ศรีสกลอันลือเลื่อง เมืองพุทธธรรม สู่นครพนมเมืองงาม สามที่สุด นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง