รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

วันที่27-29 มค 2563 กลุ่มงานทันตกรรม ไปออกหน่วยตรวจทันตกรรมที่ รร.เซ็นต์ยอแซฟนครพนม
ให้บริการทันตสุขศึกษา ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล ส่งต่อเด็กนักเรียนเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม