รพ.นครพนมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก

รพ.นครพนมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1ธ.ค. รวมพลังชุมชน ยุติโรคเอดส์ (CommunitesMake Difference)
วันที่ 2 ธ.ค.2562 รพ.นครพนมจัดกิจกรรมวัน เอดส์โลก(World Aids Day ) รวมพลังชุมชนยุติเอดส์(Communites Make Difference ) ซึ่งทุกวันที่ 1 ธ.ค. องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (Word Aids Day) เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์และส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จักการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงส่งเสริมให้สังคมชุมชนเกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดชื้อเอดส์ เผยแพร่ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แพร่หลายสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกคน
โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
(Cr.ภาพ :งานเวชนิทัศน์)