หน้าหลัก

  
                   

Download งบประมาณแผนงานโครงการ 2565

Download เอกสารคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ(System Procedure) โรงพยาบาลนครพนม 2564
Download แผนงานโครงการและแผนคำขอครุภัณฑ์โรงพยาบาลนครพนม
                ที่ได้รับอนุมัติรอบปรับแผนกลางปี_ปีงบประมาณ_2564
D
ownload โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ รอบแก้ไขปรับแผนกลางปี 2564 https://bit.ly/3Bfln7s

Download แสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันายายน 2564

ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบปรับแผน) ของโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแผนฯได้ที่ https://moph.cc/P6ZJUcaJj หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ  ในการนี้ ขอให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความเพื่อดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในปีงบประมาณ 2565 ค่ะ

ขออนุญาตเผยแพร่ "รายงานประจำปีโรงพยาบาลนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562-2564" ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการให้บริการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ รพ.ฯ /ตัวชี้วัด Thip ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3IK6PQe หรือตมคิวอาร์โค้ดนี้และหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพนมค่ะ

Download ขออนุญาตเผยแพร่แผนเงินบำรุง แผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแผนฯได้ที่ shorturl.at/mzXZ4 หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานทำบันทึกข้อความเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในปีงบประมาณ 2565    ขอบคุณค่ะ มีข้อสงสัยโทร 1017

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รพ./คปสอ./pcu นครพนม ปีงบประมาณ 2565

 

 

ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม


รับสมัครงาน


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

No result.