หน้าหลัก

รับสมัครงาน

  
                    

Download งบประมาณแผนงานโครงการ 2565

Download เอกสารคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ(System Procedure) โรงพยาบาลนครพนม 2564
Download แผนงานโครงการและแผนคำขอครุภัณฑ์โรงพยาบาลนครพนม
                ที่ได้รับอนุมัติรอบปรับแผนกลางปี_ปีงบประมาณ_2564
D
ownload โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ รอบแก้ไขปรับแผนกลางปี 2564 https://bit.ly/3Bfln7s

Download แสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันายายน 2564

ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบปรับแผน) ของโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแผนฯได้ที่ https://moph.cc/P6ZJUcaJj หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ  ในการนี้ ขอให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความเพื่อดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในปีงบประมาณ 2565 ค่ะ

ขออนุญาตเผยแพร่แผนเงินบำรุง แผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.นครพนม ที่ได้รับอนุมัติ ปีงบ 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดแผนฯได้ที่ https://moph.cc/EyI_J8VE4 หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

ในการนี้ หน่วยงานสามารถจัดทำบันทึกข้อความ ดำเนินการตามแผนได้เลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ หากมีข้อสงสัยโทร 1017 กลุ่มงาน พรส.

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รพ./คปสอ./pcu นครพนม ปีงบประมาณ 2565

  

ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

No result.

9 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาชีวเวชกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย เกรียงไกร ประเสริฐ นายแพทย์เชียวชาญ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน(สุขภาพจิตชุมชน)
นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากุล นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์)
นางสาว กัลยาณี หงษาวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์ทั่วไป

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-intern 2565

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
พญ. ณัฐริกา ลาภสาร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ. ชลธีร์ ทิพย์ประพันธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นพ. ธีรวัฒน์ มงคล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
พญ.  เพชรรัตน์  เทือกตาทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  ศรายุศ  เหล่าใหญ่ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ.  เกศราพร  หล้าก่ำ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  พีรพงษ์  ภู่น้อย นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  พิเชษฐา  ยรรยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern
นพ.  ชยธร  วรหาร นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
พญ.  หทัยรัตน์  รักพานิช นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  เอกพล  ไชยยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  ภัทรพงษ์พันธ์  วัฒนพล นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern  
นพ.  สุรวิชญ์ วรรณศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ Intern