9 ก.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (เครื่องตรวจการได้ยินเด็ก จำนวน 1 เครื่อง)