22 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 102,000 กิโลกรัม)