4 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ตู้ (ครั้งที่ 2))