30 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ)