5 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ)