4 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)