28 ก.ย. 2561 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562