22 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 102,000 กิโลกรัม)

 

22 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด)

4 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ตู้ (ครั้งที่ 2))

9 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

31 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เวชภัณฑ์มิใช่ยา)