16 พ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (งบประมาณ 949,732.00 บาท))

26 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 2 รายการ) (งบประมาณ 2,500,000.00 บาท)

12 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 450 ครั้ง) (งบประมาณ 1,800,000.00 บาท)