22 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง) (วงเงินงบประมาณ 3,2

22 ม.ค. 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)

13 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุการแพทย์ รายการ สายส่งเลือด (Blood Line) จำนวน 10,600 ชิ้น) (วงเงินงบประมาณ 657,200.00 บาท)