9 ม.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายไตรมาส เวชภัณฑ์มิใช่ยา, วัสดุการแพทย์, วัดสุวิทยาศาสตร์การแพทย์, วัสดุทันตกรรม และวัสดุสำนักงาน) (รายะเอียดตามเอกสารแนบ)

9 ม.ค. 2563 1/5) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส เวชภัณฑ์มิใช่ยา

9 ม.ค. 2563 2/5) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส วัสดุการแพทย์

9 ม.ค. 2563 3/5) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส วัดสุวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 ม.ค. 2563 4/5) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส วัสดุทันตกรรม

9 ม.ค. 2563 5/5) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส วัสดุสำนักงาน

9 ม.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายไตรมาส ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ, ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ, ยาสมุนไพร และวัสดุเภสัชกรรม) (รายะเอียดตามเอกสารแนบ)

9 ม.ค. 2563 1/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

9 ม.ค. 2563 2/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

9 ม.ค. 2563 3/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ยาสมุนไพร

9 ม.ค. 2563 4/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส และวัสดุเภสัชกรรม

 

9 ม.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ((ประเภทจ้างเหมา จำนวน 48 รายการ)

9 มี.ค. 2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)