22 ก.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 - 3 (งบประมาณ 1,366,200.00 บาท))

16 ก.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งบประมาณ 4,730,000.00 บาท))

18 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 7 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 2,595,000.00 บาท)