13 ก.ย 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน 5 หมวด 244 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 8,528,316.00 บาท)