17 ส.ค 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 กลุ่ม 41 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 1,030,028.00 บาท)