25 ก.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่อปี จำนวน ๑ ชุด (งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน))