27 มิ.ย.2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน 5 กลุ่ม 245 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 7,652,418.00 บาท)