๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณ ๓,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท))