18 มี.ค.2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 1,511,000.00 บาท)