14 ธ.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 3 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 2,126,000.00 บาท)