23 ก.ย.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 6 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 2,094,200.00 บาท)