18 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 7 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 2,595,000.00 บาท)