16 ก.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 41 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 1,094,394.00 บาท)