22 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพและจอวินิจฉัยภาพรังสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด) (วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท)