13 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุการแพทย์ รายการ สายส่งเลือด (Blood Line) จำนวน 10,600 ชิ้น) (วงเงินงบประมาณ 657,200.00 บาท)